Steunpunt Taal en Rekenen VO

Wijziging Eindexamenbesluit VO

Op 22 mei 2012 is een wijzigingsbesluit van o.a. het Eindexamenbesluit VO in het Staatsblad geplaatst (Stb. 2012-217). De wijziging hangt voor het voortgezet onderwijs vooral samen met de opname van de rekentoets in het Eindexamenbesluit VO. Het besluit is de definitieve versie van de wijzigingen die op 8 juni 2011 ter internetconsultatie werden voorgesteld. Met de plaatsing in het Staatsblad zijn de wijzigingen zoals daarin opgenomen, definitief geworden.
 
De hoofdlijnen van het besluit hebben we weer samengevat in een nieuw servicedocument, de opvolger van het servicedocument van 8 juni 2011. In artikel VII (pag. 4 van het servicedocument) kunt u de vrijstellingsregeling aantreffen die geldt voor examenkandidaten die in 2014 voor het eerst de rekentoets als onderdeel van het examen moeten gaan afleggen én die in 2013 aan de pilotrekentoets hebben meegedaan.
 
Hieronder kunt u het volledige wijzigingsbesluit en het servicedocument downloaden.