Steunpunt Taal en Rekenen VO

Over ons

Het Steunpunt taal en rekenen vo is opgericht in januari 2010 op initiatief van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Onze opdracht is het ondersteunen van vo-scholen bij het intensiveren van het taal- en rekenonderwijs. Doel daarvan is een verhoging van de taal- en rekenprestaties van leerlingen.

Het Steunpunt is bedoeld voor de volle bandbreedte van het voortgezet onderwijs: vwo, havo, vmbo, praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. En voor alle betrokken medewerkers: docenten, sectieleiders, vakgroepvoorzitters, taal- en reken coördinatoren en –coaches, schoolmanagement en bestuurders.

We bieden vooral actuele informatie over nieuwe wet- en regelgeving, het referentiekader taal en rekenen en de betekenis daarvan voor vo-scholen. De website, een helpdesk, flitsberichten, servicedocumenten, flitsbijeenkomsten en presentaties vormen onze belangrijkste communicatiekanalen. Verder organiseren we kennisdeling tussen scholen onderling via regionale netwerkbijeenkomsten. Bij het ontwikkelen van allerlei activiteiten laten we ons vooral leiden door de vragen van scholen.