Steunpunt Taal en Rekenen VO

Over ons

Het Steunpunt taal en rekenen vo is een initiatief van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Onze opdracht is het ondersteunen van vo-scholen bij het intensiveren van het taal- en rekenonderwijs. Doel daarvan is een verhoging van de taal- en rekenprestaties van leerlingen.

Het Steunpunt is bedoeld voor de volle bandbreedte van het voortgezet onderwijs: vwo, havo, vmbo, praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. En voor alle betrokken medewerkers: docenten, sectieleiders, vakgroepvoorzitters, taal- en reken coördinatoren en –coaches, schoolmanagement en bestuurders.

We bieden vooral actuele informatie over nieuwe regelgeving, het referentiekader taal en rekenen en de betekenis daarvan voor vo-scholen. De website, een helpdesk, bijeenkomsten en presentaties zijn onze belangrijkste communicatiekanalen. Verder organiseren we kennisdeling tussen scholen onderling via regionale netwerkbijeenkomsten en landelijke pioniersgroepen en maken we via de website www.aanbodoverzichttaalenrekenen.nl het ondersteuningsaanbod inzichtelijk. Bij het ontwikkelen van verdere activiteiten laten we ons vooral leiden door de vragen van scholen.