Steunpunt Taal en Rekenen VO

Schematische weergave toewijzing referentieniveaus

De Expertgroep doorlopende leerlijnen taal en rekenen (kortweg de commissie Meijerink) heeft in haar adviezen/rapporten een schema opgenomen dat verduidelijkt welke referentieniveaus wat hen betreft gekoppeld zouden moeten worden aan welk schooltype. Dit schema is/wordt veelvuldig gebruikt in allerlei publicaties en presentaties maar roept na de vaststelling van de referentieniveaus per onderwijssoort verwarring op. Dit komt omdat in het Besluit van 17 juni 2010, dat is aangenomen door de Tweede Kamer, bij de definitieve toewijzing in sommige gevallen is afgeweken van het advies van de commissie Meijerink.
Zo is het minimale eindniveau voor vmbo gemengde leerweg (gl) en theoretische leerweg (tl) vastgesteld op 2F. Ditzelfde niveau (2F) is als eindniveau toegewezen aan mbo niveau 3 opleidingen. In het besluit zijn alleen F-niveaus toegewezen en geen S-niveaus.

Download onderstaand het juiste schema waarin de toewijzing, gebaseerd op het Besluit van 17 juni 2010, is weergegeven.