Steunpunt Taal en Rekenen VO

Actieplan vo Beter Presteren en Bestuursakkoord

Om opbrengstgericht werken te bevorderen wordt in het voortgezet onderwijs vanaf schooljaar 2014/2015 aan het eind van de onderbouw een verplichte landelijke toets ingevoerd voor  Nederlands, Engels en wiskunde/rekenen. De toets is diagnostisch van aard en komt beschikbaar op 5 niveaus: vmbo-bbl, kb, gl/tl, havo, vwo. Vanaf 2013 krijgen alle basis- en vo-scholen de wettelijke verplichting een leerlingvolgsysteem te gebruiken.
 
Met de actieplannen voor het basisonderwijs (Basis voor Presteren), voortgezet onderwijs (Beter Presteren) en leraren voor alle onderwijssectoren (Leraar 2020 – Een krachtig beroep!) zetten de bewindspersonen in op opbrengstgericht werken, bevorderen van excellentie en meer aandacht voor hoogbegaafdheid. Bekwame leraren en schoolleiders die verschil kunnen maken in de ontwikkeling van kinderen zijn hierbij cruciaal.
 
In het onderwijs is steeds meer aandacht voor opbrengstgericht werken waarbij leraren de vorderingen van leerlingen systematisch volgen en verbeteren. De inzet is daarom dat in 2015 60 procent van de basisscholen en 50 procent van de middelbare scholen opbrengstgericht werken. Nu is dat nog ca. 30 procent in het basisonderwijs en ca. 20% in het voortgezet onderwijs.